Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Správa dat » Zrychlení změnového řízení pomocí cloudového řešení

Zrychlení změnového řízení pomocí cloudového řešení

  Plnění požadavků v krátkých lhůtách

  Pro splnění cílových požadavků, které jsou jedny z největších výzev v oblasti vývoje, pomáhá zrychlený proces řízení změn. Když se upraví cílové požadavky (kvůli novým požadavkům od zákazníka), může docházet ke změnám i v poslední fázi vývoje výrobku. Společnosti, které mají propojené tradiční pracovní prostředí desktopu s cloudovou platformou 3EXPERIENCE pro dokonalou správu konstrukčních dat a životního cyklu výrobku, mohou změny zvládnout efektivně a v krátkých lhůtách.

  Vzhledem k tomu, jak zásadní řízení změn je, musí každé změnové řízení jasně informovat všechny zúčastněné strany o jednotlivých změnách a jejich důsledcích pro návrh produktu. S tradičními metodami, jako je e-mailová komunikace, týmové schůzky a sdílené disky, si již nevystačíme. Moderní cloudové řešení správy dat PDM SaaS je velkým příslibem, protože zefektivňuje komunikaci a propojuje všechny zúčastněné strany.


  Největší výzvy v oblasti změny návrhu produktu

  • Řešení všech požadavků od zákazníků a dodavatelů
  • Spolupráce s externími partnery
  • Plnění cílů a termínů dodání
  • Snižování rozpočtu na vývoj a návrh produktu
  • Výhody změnového řízení na cloudové platformě

  Změny v návrhu výrobků jsou nevyhnutelné, ale ne všechny jsou stejně naléhavé. Rozhodování o nízkonákladových změnách je obecně rychlejší a snazší. Jednoduchou změnu může schválit i příslušná zodpovědná osoba. Tradičně společnosti používaly prostý jednoúrovňový proces změn, který proces změn výrazně zpomaluje, snižuje produktivitu a zpozdí termín uvedení produktu.

  Zavedení víceúrovňového procesu změn pomocí cloudového řešení tyto problémy úspěšně eliminuje. Zrychlený postup umožňuje zaměstnancům v první linii projít nízkonákladové změny okamžitě. Nákladnějším a významnějším změnám se věnuje větší pozornost a dohlíží na ně vedoucí pracovníci. To umožní plynulé a efektivní řízení změn s automatizovanými pracovní postupy. Navíc automaticky aktualizuje související kusovníky a snižuje čas a úsilí potřebné k implementaci změn napříč odděleními výrobní společnosti.

  Správa požadavků na změny

  Správné posouzení změny vyžaduje vyhodnocení každé požadované změny s ohledem na výrobní požadavky. Kvalitní řízení změn spočívá ve schopnosti ověřit změny v rámci veškerých příslušných odvětví. Moderní cloudové řešení, které zachycuje všechny požadavky na výrobek propojuje všechny zúčastněné strany prostřednictvím digitálního vlákna, které poskytuje efektivní způsob vyhodnocování změn na základě požadavků.

  Jednotlivá oddělení mohou snadno odhadnout a zdokumentovat náklady spojené s jakoukoli změnou a zaznamenat její dopad na projekt jako celek. Cloudové řešení spravuje a automaticky aktualizuje kontrolní seznam požadavků a informuje interní i externí zainteresované strany o tom, co je zapotřebí udělat a kdo je vlastníkem úkolu.

  Vizualizace procesu změn na výrobku

  Potenciální změny musí posoudit mnoho zúčastněných stran. Inženýři musí zajistit, aby jakákoli změna neporušila návrh nebo funkci výrobku. Pracovníci oddělení výroby musí vyhodnotit související náklady. Nákupního oddělení se musí zabývat riziky spojenými s dodávkou součástí. Pokud mají zúčastněné strany přístup k nejnovějším údajům o návrhu, mohou si dopady změny lépe představit. Společnosti potřebují systém, který všem zúčastněným stranám zajistí přístup k datům a umožní jim jejich zobrazení.

  Progresivní přístup s využitím cloudové platformy 3DEXPERIENCE umožní vizualizaci nejnovějších verzí návrhů produktu. To znamená, že každá zúčastněná strana si může konstrukční data okamžitě prohlédnout a pochopit důsledky jakýchkoliv změn ještě před jejich schválením. Týmy mohou pracovat i vzdáleně, aniž by došlo k narušení jejich pracovního postupu. Veškeré změny se automaticky promítají do kusovníku, který slouží jako podkladový dokument pro výrobu, nákup i prodej.

  Výhoda cloudového řešení správy dat PDM typu SaaS

  Cloudové řešení správy dat PDM typu SaaS (software jako služba) mohou společnostem s řízením změn výrazně pomoci. Dodávají se s předdefinovanými a osvědčenými postupy, které umožňují společnostem snadno přizpůsobit pracovní postupy svým potřebám. Řešení správy dat PDM typu SaaS umožňuje technickým pracovníkům přistupovat k požadavkům, vyhodnocovat změny a úspěšně provádět příkazy ke změnám ve webovém prohlížeči. Cloudové řešení PDM typu SaaS nabízí následující výhody:

  Efektivita
  Díky integrovaným osvědčeným postupům mohou společnosti přizpůsobit řešení svým konkrétním potřebám a pracovním postupům.

  Produktivita
  Řešení správy dat má přehled o pracovních postupech společnosti tak, aby bylo možné předvídat potenciální problémy a odstraňovat je.

  Rychlé uvedení do provozu
  Jakmile společnost získá předplatné pro cloudovou správu dat PDM typu SaaS, mají k němu přístup uživatelé kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení přes webový prohlížeč.

  Rozložení nákladů
  Placením předplatného mohou být náklady na cloudové řešení provozními náklady bez dalších nutných investic do IT infrastruktury.

  Rozšířené možnosti spolupráce
  Řešení typu SaaS elegantně propojuje všechny uživatele interních i externích týmů.

  Zabezpečení
  Tato řešení umožňují společnostem nastavit příslušné standardy a oprávnění tak, aby bylo jejich duševní vlastnictví (IP) vždy v bezpečí.

  Shrnutí

  Výrobní společnosti se potýkají s tím, že musí uspokojovat stále složitější požadavky na vývoj a výrobu produktů. Během návrhu a vývoje výrobku jsou změny nevyhnutelné. Progresivní cloudové řešení správy dat PDM typu SaaS podporuje zabezpečený přístup k technickým datům tak, aby mohly zúčastněné strany rychleji a snadněji rozhodovat o změnách

  Cloudové řešení správy dat PDM typu SaaS pomáhají sledovat všechny požadavky v centrálním úložišti s automatickou aktualizací dat. Okamžitě sdělují zúčastněným stranám nové požadavky v případě změn. Vizualizace dat z různých oblastí pomůže vedoucím pracovníkům přijímat informovaná rozhodnutí o navrhovaných změnách.

  Cloudová platforma 3DEXPERIENCE nabízí uživatelům snadný a bezpečný přístup k požadavkům a dalším návrhovým datům. Usnadní komunikaci, která podporuje řízení změn v rámci celého životního cyklu vývoje výrobku a zamezí zpoždění a náklady spojené s realizací změn.